ผลงานของเรา

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โซล่าฟาร์ม (แม่ทา) ขนาด 2 MW

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

1. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Switchgear
2. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Protection relay
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษา Main distribution board (MDB)
4. ตรวจสอบและบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
5. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Underground cable
6. ตรวจสอบและบำรุงรักษา AC Board , DC Board , Battery , Charger , Inverter
7. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมสวัสดิการและแรงงาน
8. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Everything of Electrical Engineering