ผลงานของเรา

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าขยะ ขนาด 1 MW

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัด

1. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Protection relay
2. ตรวจสอบและบำรุงรักษา Main distribution board (MDB)
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
4. Thermo Scan ส่องจุดร้อนทางไฟฟ้า

Everything of Electrical Engineering