ผลงานของเรา

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โซล่าฟาร์ม (แม่แตง) ขนาด 2 MW

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

1. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Switchgear
2. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Ring main unit
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Protection relay
4. ตรวจสอบและบำรุงรักษา Main distribution board (MDB)
5. ตรวจสอบและบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
6. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Underground cable
7. ตรวจสอบและบำรุงรักษา AC Board , DC Board , Battery , Charger , Inverter
8. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมสวัสดิการและแรงงาน
9. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรร

Everything of Electrical Engineering