ผลงานของเรา

งานจ้างรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

งานจ้างรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA สถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม 1 จ.ลพบุรี ผู้ว่าจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

Everything of Electrical Engineering