ผลงานของเรา

สถานีไฟฟ้าห้างฉัตร ชั่วคราว

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าห้างฉัตร ชั่วคราว จ.ลำปาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถานีไฟฟ้าห้างฉัตร จ.ลำปาง ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการรับผิดชอบทั้งงานโยธาและงานไฟฟ้า 

Everything of Electrical Engineering