ผลงานของเรา

สถานีไฟฟ้าเขาค้อ ชั่วคราว จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

สถานีไฟฟ้าเขาค้อ ชั่วคราว จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เป็นสถานีที่รับรองการขยายตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

Everything of Electrical Engineering