ผลงานของเรา

สถานีไฟฟ้าแม่แตง 2 ชั่วคราว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่แตง 2 ชั่วคราว จ.เชียงใหม่ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโดยรับผิดชอบทั้งงานโยธาและงานไฟฟ้า 

Everything of Electrical Engineering